ท่านเตช
banner-energy-day

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Power Monitoring Expert - กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน Building1 - สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Building2 - อาคา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุด ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภ ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน

Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

สำรวจการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารภายในศูนย์ราช ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM)

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM). . . ...
อ่านเพิ่มเติม

สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จังหวัดมหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคารสำ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย