สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีอาคารที่ทำการ และอาคารรักษาพยาบาลจำนวนมากกว่า 100 อาคาร ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารอนุรักษ์ และอาคารเก่าที่สร้างในปัจจุบัน รวมถึงโครงการที่กำลังก่อสร้างอีกหลายโครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย ได้ทำการศึกษา และรวบรวมผลการศึกษาผังแม่บทสภากาชาดไทยเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 301 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ว่า สภากาชาดไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ควบคุมดำเนินงานด้านกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บทของสภากาชาดไทย เกณฑ์การขออนุมัติผู้ออกแบบ และขออนุมัติแบบรายละเอียดไม่มีความชัดเจน มาตรฐานการเขียนแบบงานก่อสร้าง และสถานที่ระบบการจัดเก็บภายหลังการก่อสร้างไม่มีหน่วยงานรองรับ จึงได้เสนอว่าควรมีหน่วยงานหนึ่งที่จะรองรับงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทยเสนอ

สภากาชาดไทยจึงเห็นสมควรในการจัดตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย ให้เป็นหน่วยงานระดับหน่วยงานพิเศษเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว


 
http://https://www.redcross.or.th/news/procure/61126

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมารา ณ วิทยาลัยพยาบาล

รองผู้อำนวยการ รับประกาศนียบัตร โครงการบุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน.

รองผู้อำนวยการ รับประกาศนียบัตร โครงการบุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน