- รับผิดชอบงานสารบรรณ - งานการเงิน - งานพัสดุ - งานบุคลากร - งานเลขานุการ - งานอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย