- รับผิดชอบงานตรวจสอบและพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าระยะเวลารับประกันแล้ว – งานการบริหารอาคาร – งาน Logistic – งานซ่อมบำรุง – และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย