- รับผิดขอบงานจัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการด้านกายภาพ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท - จัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านกายภาพประจำปี - จัดทำมาตรฐานในการสรรหา ว่าจ้าง ผู้ศึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง - จัดทำมาตรฐานการออกแบบ วัสดุและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย