สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น11 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรฯ: 02-2517853-6 ต่อ 2111, 2113 อีเมล์ : oim@redcross.or.th Contract