1. ควบคุมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณาผังทางกายภาพทั้งหมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนแม่บท 3. พิจารณางบประมาณในหลักการที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย ทั้งการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษา 4. ให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ของกิจกการสภากาชาดไทย ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบ สาธารณูปโภคสภากาชาดไทยมอบหมาย