ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)