ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด งวดที่ 3 และงวดที่ 4

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด งวดที่ 3 และงวดที่ 4