Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ สำหรับโครงการ BIM ...
อ่านเพิ่มเติม

งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Power Monitoring Expert - กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน Building1 - สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Building2 - อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ Building3 - อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในอาคารนำร่อง 3 อาคาร 2. เพื่อหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องทั้ง 3 อาคาร ทั้งในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์3. เพื่อให้เกิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4. เพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างมีรูปธรรมในการดำเนินการด้านการอนุกรักษ์พลังงานในอาคารนำรองทั้ง 3 อาคาร5. เพื่อจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมขององค์กร การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน . . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ENERGY DAY . . . . การจัดกิจกรรม ENERGY DAY ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ.บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ภายในงานมีการมอบรางวัลประกวดคำขวัญ, รางวัลประกวดหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน และนิทรรศการความรู้ด้านพลังงาน ประมวลภาพสรุปโครงการจัดการพลังงาน ENERGY DAY ENERGY DAY การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ) . . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ) ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย นักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . . ในการนี้สำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย จึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังโครงการเป็นรั้วทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแดในการใช้ประโยชน์ในอนาค . . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน


Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ


กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หน้างานจังหวัดสละบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อศึกษาโครงสร้างสำนักงาน แนวทางการปฎิบัติงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน  โดยได้รับการต้อนรับและการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นอย่างดียิ่งจาก ทีมงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล

วันที่ 26 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงาน  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากชาดไทย และ ดร. อัครพงษ์ คัชมาตย์ ผู้ประสานงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ นอกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย