ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เพื่อศึกษาโครงสร้างสำนักงาน แนวทางการปฎิบัติงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน  โดยได้รับการต้อนรับและการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นอย่างดียิ่งจาก ทีมงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย