ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานกลาง และ อาจารย์ภาวินี เรื่องผังแม่บทราชการุณย์
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานกลาง และ อาจารย์ภาวินี เรื่องผังแม่บทราชการุณย์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมปรึกษาหารือ โครงการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมปรึกษาหารือ โครงการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือการปรับแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือการปรับแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2/2564
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในสภากาชาดไทย บ้านเลขที่ 1871 (ครั้งที่ 3) และคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานภายในสภากาชาดไทย บ้านเลขที่ 1871 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในสภากาชาดไทย บ้านเลขที่ 1871 (ครั้งที่ 3) และคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานภายในสภากาชาดไทย บ้านเลขที่ 1871 (ครั้งที่ 2)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างออกแบบโครงการออกแบบระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาดไทยฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างออกแบบโครงการออกแบบระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน(ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน)พื้นที่สภากาชาดไทยฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าทำการขุดสำรวจฐานรากอาคารอาคารธนาคารไทยพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าทำการขุดสำรวจฐานรากอาคารอาคารธนาคารไทยพาณิชย์