ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หน้างานจังหวัดสละบุรี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อศึกษาโครงสร้างสำนักงาน แนวทางการปฎิบัติงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน  โดยได้รับการต้อนรับและการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นอย่างดียิ่งจาก ทีมงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล
วันที่ 26 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงาน  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากชาดไทย และ ดร. อัครพงษ์ คัชมาตย์ ผู้ประสานงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ นอกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด . . . . รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดตราด หน่วยงานทหาร หน่วยงานตำรวจ สำนักงานจังหวัดตราด และหน่วยงานเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา . . . . เพื่อให้เด็กในพื้นที่และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในงานยังมีการแจกอาหาร เครื่องดื่ม เล่นกิจกรรมแลกของรางวัล …
สำรวจการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM)
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM) . . . . ผู้อำนวยการ นายชินเทพ  เพ็ญชาติ , รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ บุคลากรสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM) เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบัน
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จังหวัดมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดมหาสารคราม
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดฉะเชิงเทรา