ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง สิงหาคม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง สิงหาคม ครั้งที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบอาหารกลางวัน บริจาคเงินและ บริจาคสิ่งของให้เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2565 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบอาหารกลางวัน บริจาคเงินและ บริจาคสิ่งของให้เด็กๆในความอุปการะมูลนิธิฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2565 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมภายในสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (งวดที่ 2)
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1(งวดที่ 2)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบเพื่อปิดตรวจสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบเพื่อปิดตรวจสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ประจำปี 2565
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปรับปรุงอาคารเฉลิม บูรณะนนท์
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปรับปรุงอาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง กรกฎาคม ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง กรกฎาคม ครั้งที่ 4
ประกาศการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร วิศวกร 7 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ให้บรรจุและแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ คงอยู่ รหัสประจำตัว 5650716 วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7 เลขที่ตำแหน่ง 13 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ กลุ่มงาน สนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมีกำหนด 120 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)