ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบริหารระ
คณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล
วันที่ 26 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงาน  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูล
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด . . . .
สำรวจการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM)
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM) . . . . ผู้อำนวยการ นายชิ
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จังหวัดมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุร
สำรวจพื้นที่งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
สำรวจพื้นที่งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย . . . . รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์