โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ
สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ สำหรับโครงการ BIM
งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Power Monitoring Expert – กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน Building1 – สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Building2 – อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ Building3 – อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในอาคารนำร่อง 3 อาคาร 2. เพื่อหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องทั้ง 3 อาคาร ทั้งในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์3. เพื่อให้เกิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4. เพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างมีรูปธรรมในการดำเนินการด้านการอนุกรักษ์พลังงานในอาคารนำรองทั้ง 3 อาคาร5. เพื่อจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมขององค์กร การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน . …
โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี
โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี . . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . . ในการนี้สำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย จึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังโครงการเป็นรั้วทึบ …
โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี
โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . สภากาชาดไทยจึงมีดำริที่จะจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองแด จำหน่วย 50 ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการซึ่งจะต้องมีการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ที่ตั้ง ความเหมาะสมและความต้องการในการใช้พื้นโครงการ แนวคิดผังแม่บท …