ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่องประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา ตามคุณสมบัติตามประกาศดังนี้
ประกาศเชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุง อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุง อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่ จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564            ประกาศเชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการ ปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมีกำหนดยื่นของประกวดราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 …
ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารพระบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย) และอาคารสภานายิกา (สถานเสาวภา) ประจำปีงบประมาณ 2563 >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคาร ดิจิทัล (ระยะที่ 2) สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา บริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (ระยะที่ 2)สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 .  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย และอาคารสภานายิกา (สถานเสาวภา) ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และอาคาร สภานายิกา (สถานเสาวภา) ดาวน์โหลดเอกสาร