ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และเปิดซอง …
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยืนซองประกดราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา …
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทร์ควบคุมและอุปกรณ์ของอาคารสภากาชาดไทย …
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและ บำรุงรักษาเชิงป้องกันระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและ บำรุงรักษาเชิงป้องกันระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้หมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป …
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและ ระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและ ระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการงานในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการงานในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่องประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา ตามคุณสมบัติตามประกาศดังนี้