ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 1 พื้นที่ฝั่งตะวันออกถนนอังรีดูนังต์

ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 1 พื้นที่ฝั่งตะวันออกถนนอังรีดูนังต์ ( E- Book )

ความเป็นมา

. . . . พื้นที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาล เป็นที่ทำการของหน่วยงานสถาบันที่มีบทบาททั้งการศึกษา การเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และการบริการอื่นๆ แก่ประชาชนนและสังคมนอกจากบริเวณเขตพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการแล้ว ยังประกอบด้วยบริเวณเขตหอพักอาศัยของนิสิต เจ้าหน้าที่และบุคลากร บริเวณเขตพักผ่อนสันทนาการ บริเวณเขตสนับสนุนการดำเนินงาน พื้นที่ประวัติศาสตร์ ผังบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์มีการวางแผนมาแต่แรกเริ่มมีกลุ่มอาคารอนุรักษ์เป็นที่หมายตาในบริเวณ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

. . . . หน่วยงานทั้ง 4 มีการขยายตัวเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา ความต้องการพื้นที่ใช้งานทำให้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น ในช่วงระยะเวลา 6 ปีผ่านมา (จากการจัดทำผังแม่บทปี 2549) มีการพัฒนาพื้นที่ใช้งานทางตั้ง การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานการสัญจรภายในพื้นที่ ทั้งถนน ทางเท้า ทางเท้ามีหลังคา และทางบริการ รวมทั้งผลกระทบต่อพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปลูกต้นไม้ และทัศนียภาพ นอกจากนี้ที่ตั้งโครงการอยู่ใจกลางเมือง การใช้ที่ดินโดยรอบเปลี่ยนแปลง มีความหนาแน่นมากขึ้น การใช้งานหนาแน่น มีระบบการจราจร การขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ ทำให้ความสัมพันธ์ของพื้นที่โครงการกับบริบทการใช้ที่ดินเมืองโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

. . . . ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการดำเนินการจัดทำผังแม่บทในพื้นที่ศึกษาขึ้น ต่อเนื่องมาเป็นโครงการศึกษาปรับปรุงผังแม่บทด้านกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง (พื้นที่สถากาชาดไทย อังรีดูนังต์ฝั่งตะวันออก) พ.ศ.2549 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ทำการปรับปรุงและจัดทำผังแม่บทขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555