ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 2 พื้นที่ฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์

ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 2 พื้นที่ฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์ ( E-Book )

ความเป็นมา

. . . . สภากาชาดไทย เป็นองค์การสาธารณกุศลสงเคราะห์ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2436 หลังจากนั้น กิจการของสภากาชาดไทยได้เติบโตและขยายตัวมาโดยตลอด ทำให้เกิดการขยายหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการขยายตัว ของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของสภากาชาดไทยบริเวณสถานเสาวภา

. . . . การพัฒนาขยายหน่วยงานและภาระหน้าที่ของสภากาชาดไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินและอาคารขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด มีการปลูกสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการขยายตัว แต่การขาดการวางแผนการใช้ที่ดิน อาคาร ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ที่ตอบรับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดความสับสน สูญเสียเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงานและประสานงาน นอกจากนั้นแล้ว การใช้ที่ดิน อาคาร ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค ยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในระยะเวลาต่าง ๆกัน โดยต่างหน่วยงาน อาคารรุ่นเก่าที่มีอายุมากและไม่สามารถรองรับความต้องการการใช้สอยที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ไม่มีพื้นที่เปิดโล่งเพียงพอสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานและพื้นที่ใช้สอยใหม่ ๆ ตลอดจนขาดการวางแผนสำหรับอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์

. . . . เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของสภากาชาดไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว สภากาชาดไทยจึงมีดำริที่จะดำเนินการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของสภากาชาดไทยในส่วนบริเวณพื้นที่ตั้งสถานเสาวภา เพื่อให้การใช้ที่ดินการใช้อาคาร ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดทำผังการใช้ที่ดินสภากาชาดไทย บริเวณพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและจัดทำ

. . . . สภากาชาดไทยจึงได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดการรวบรวมข้อมูลการใช้งาน จัดกลุ่มการใช้งานต่าง ๆ เป็นข้อมูลฐานเริ่มต้นเพื่อนำมาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้น และเสนอแนะแนวทางในการจัดทำผังแม่บทเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนการใช้ที่ดิน ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค อนุรักษ์อาคาร ตลอดจนวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในระยะยาว โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการทบทวนการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทสภากาชาดไทยฉบับปี พ.ศ.2534 พ.ศ.2541 และ พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำผังแม่บทสภากาชาดไทย พื้นที่สถานเสาวภา ฉบับปี พ.ศ. 2555