ผังแม่บท 2557 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ผังแม่บท 2557 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ( E-Book )

ความเป็นมา

. . . . สภากาชาดไทยได้พัฒนาที่ดินบริเวณเขาล้าน จังหวัดตราด บนเนื้อที่ 424 ไร่ หรือที่เรียกว่า ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เพื่อบริการประชาชน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ที่ได้ยกเลิกการใช้งานเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา มีการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และเมื่อการดำเนินงานได้ล่วงเลยไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ในปี พ.ศ. 2557 สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจึงได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำการศึกษาอีกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงผังแม่บทพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

. . . . การดำเนินงานโครงการจัดทำผังแม่บท 2557 พื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 150 วัน ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาทบทวนและเก็บรวบรวมข้อมูล คณะทำงานได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงาน รายงานฉบับนี้เป็น รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์พื้นที่ ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาในประเทศ 6 แห่ง กรณีศึกษาต่างประเทศ 5 แห่ง การเสนอแนวความคิดการพัฒนาส่วนประกอบโครงการ การเสนอผังแม่บทโครงการ ปี พ.ศ. 2557 และการเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการและดูแลรักษา ซึ่งคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ซึ่งต้องอาศัยมาตรการบริหารจัดการจากแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนสำคัญต่อไป