ผังแม่บทเพื่อการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 หนองแด อุดรธานี

ผังแม่บทเพื่อการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 หนองแด อุดรธานี ( E-Book )

ความเป็นมา

. . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9ตามพระราชดำริ

. . . . สภากาชาดไทยจึงขอมติคณะรัฐมนตรีให้สภากาชาดไทยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองแด จำนวนประมาณ 50 ไร่ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นคลังพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์โลจิสติกส์เชื่อมต่อการลาเลียงขนส่งกับศูนย์อื่นในภูมิภาค และยังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งสภากาชาดไทยจะจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่และดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว

. . . . สภากาชาดไทยจึงพิจารณาว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำผังแม่บทบนที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด 50 ไร่ เพื่อการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี เพื่อให้เป็นแนวทางและข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ทั้งด้านกายภาพ แผนการบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบรายละเอียด การจัดการงบประมาณการก่อสร้าง และการดำเนินโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และนโยบายการใช้พื้นที่สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี ของสภากาชาดไทยต่อไป