ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย และอาคารสภานายิกา (สถานเสาวภา) ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และอาคาร สภานายิกา (สถานเสาวภา)

ดาวน์โหลดเอกสาร