ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคาร ดิจิทัล (ระยะที่ 2) สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา บริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (ระยะที่ 2)สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร