ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการระบบรวบรวมน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมตรวจการจ้าง โครงการระบบรวบรวมน้ำเสีย ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์