ประชุมตรวจการจ้าง โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมตรวจการจ้าง โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1