สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom ร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงอาคาร