ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ งวดที่ 2

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ งวดที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ