ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2564

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมกรรมการโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ