ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3