ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 ปี 2564

เมื่อวันที่พุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจัดการโครงการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ