ประชุมคณะทำงานและประชุมตรวจการจ้างโครงการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศสภากาชาดไทย BIM งวดที่ 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงานและประชุมตรวจการจ้างโครงการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศสภากาชาดไทย BIM งวดที่ 3