ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด