ประกาศผลการประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุง อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุง อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่ จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Image

           ประกาศเชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการ ปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมีกำหนดยื่นของประกวดราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือก จำนวน 2 ราย สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย จึงได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย ผลการประกวดราคา ปรากฏว่า บริษัท ไพร์ม เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเท็คเชอรัล คอนซัลแต้นส์ จำกัดเป็นผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้าง ควบคุมงานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบและควบคุมการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา เป็นเงิน 2,478,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564