ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจสภาพอาคาร ความเสี่ยง และงานระบบประกอบอาคาร (งวดที่ 2) (งวดสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจสภาพอาคาร ความเสี่ยง และงานระบบประกอบอาคาร (งวดที่ 2) (งวดสุดท้าย)