ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจาก อาคารเฉลิม บูรณะนนท์