ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2/2564