ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือการปรับแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือการปรับแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2