ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1