ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน