ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ