ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสภาพกายภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบอาคารสถานีกาชาด

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสภาพกายภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบอาคารสถานีกาชาด