ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ งวดที่ 4

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ งวดที่ 4