ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (Bim) ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (Bim) ระยะที่ 2