ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5