ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)