ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน โครงการปรับปรุงรั้วฯ ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน โครงการปรับปรุงรั้วฯ ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง