ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสภากาชาดไทย จาก กลุ่มงานกลยุทธองค์กรม, ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัย, สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด, สำนักงานตรวจสอบ, สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย, สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, สำนักงานบริหารกลาง, ศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ, สถาบันการพยาบาลศรีวรินทรา สภากาชาดไทย ,สถานเสาวภา, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานบริหารระบบกายภาพ รวม 44 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)โดยมีเจ้าหน้าที่ของอาคารให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “อาคารเอสซีจี 100 ปี การเลือกใช้วัสดุเพื่อการประหยัดพลังงำน การอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงกำรบริหารการจัดการภายในอาคาร” โดย คุณภาณุพันธ์ ผาพันธุ์ Senior Consultant – SCG Building and Living Care Consulting จากนั้นเดินเยี่ยมชมอาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารอเนกประสงค์ แล้วจึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ