ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติจ่ายขาดเงินเพื่อก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติจ่ายขาดเงินเพื่อก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด