ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงรั้งและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงรั้งและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร