ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดทำโครงการ Infrawork ของสภากาชาดไทย ระหว่างสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย , สสน. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) และ CPAC

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดทำโครงการ Infrawork ของสภากาชาดไทย ระหว่างสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย , สสน. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) และ CPAC