ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1” (งวดที่ 3)

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 3