ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ลำดับ  ชื่อ สกุล
1 นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน
2 นางสาวณัฐนันท์ ชัยรุ่งเรือง
3 นายจักรพงษ์ วันศิริสุข
4 นายณัฐพล เจริญธมะสุข
5 นางสาวจิรัชยา ชินราช
6 นางสาวศิริพร ยุคคะลัง
7 นางสาวสิริธร ลิ้มเปรมวัฒนา
8 นายวิชซากร กลมสม
9 นางสาวศิริวรรณ ศิริธร
10 นางสาวดวงฤทัย ยอดพรหม
11 นางสาวกุลธรา สังข์อ่อน
12 นางสาวศิริพร ขยันหา
13 นางสาวไพลิน บุญเดือน
14 นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
15 นางสาวชยาภรณ์ งามขำ
16 นางสาวนิพัทธา จำรัส
17 นางสาวชนิดาภา ขำระหงษ์
18 นางสาวชลิซา ศรีแดง
19 นายเจตริน เชยประเสริฐ
20 นางสาวพิพรพรรณ จงวัฒน์