เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามงานและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน