ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ